فرم استخدام
  فرم استخدام  
نام مرجع آگهي
نام *
نام خانوادگی *  
نام پدر *  
شماره شناسنامه *  
محل صدور *  
سال تولد *
محل تولد      

جنسیت *
وضعیت تأهل *
وضعیت نظام وظیفه *
نشانی *  
تلفن *  
پست الکترونیکی  
رشته تحصیلی *  
موسسه / محل تحصیل *
آخرین مدرک تحصیلی *سابقه کار به سال *
توضيحات

فایل رزومه
فرمت های صحیح برای ارسال رزومه pdf , doc   
 
 

آخرین نمونه کارها